PROPOSTA D’ACTUACIONS PER ATURAR LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS COMPTADORS DE LA LLUM

LOGO SALUT ACTIVA            LOGO ENSALUT WEB ROJO NARANJA

El reglament europeu obliga a les distribuïdores a renovar la totalitat del parc de comptadors, si bé permetent un marge d’incompliment del 2%. Aquest marge del 2% suposa centenars de milers de persones.

Tanmateix, si de manera individual s’iniciessin les actuacions adients, es podria aconseguir aturar o inclús revertir la instal·lació dels nous comptadors, com s’ha fet a altres països, on és opcional.

Per iniciar aquest procés, les entitats Salut Activa i ENSALUT, amb l’assessorament legal adient, oferim una via d’acció per tal d’intentar aconseguir, tal com ja hem fet en el primer cas, l’aplicació de mesures cautelars per aquelles persones que vulguin oposar-se al canvi del comptador de la llum. El fet d’haver aconseguit l’aplicació de mesures cautelars fins que la companyia no aporti la documentació referent a la innocuïtat dels comptadors, estableix un precedent molt esperançador.

Actuacions a fer en cas de no desitjar el canvi de comptador:

 1. Obrir un expedient administratiu a la Direcció de Mines amb un escrit de queixa contra l’entitat distribuïdora d’electricitat tot i esgrimint entre d’altres coses la inexistència de compliment de la normativa de consumidors en no demostrar la total innocuïtat del sistema d’Endesa. Quan s’obre l’expedient, es prohibeix (fins ara) el tall de llum mentre estigui obert.
 2. Obrir un expedient administratiu a Salut Pública pel mateix motiu i demanant informe del departament que demostri fefaentment la innocuïtat del sistema que s’està implantant per la distribuïdora.
 3.  Presentar una denuncia per coaccions contra la persona que signa la carta que amenaça en tallar la llum. Si es desestimés, més endavant caldria anar amb procurador  (el cost seria uns 100 euros).
 4.  Presentar una demanda civil contra la distribuïdora reclamant la documentació probatòria de la innocuïtat del sistema implantat, el respecte a la normativa de consumidors i la declaració de la infracció i, per tant, la no implantació del sistema mentre no es demostri que no afecta a la Salut. En aquesta demanda, demanar mesura cautelar de prohibició de tall de llum.
 5.  Enviar carta certificada o burofax a Endesa amb còpia de tot i reclamant el no tall de llum.

Aquestes actuacions es faran amb documentació preparada pel lletrat de l’associació salut Activa, signada pel propi consumidor i sense despeses més enllà del correu administratiu a Endesa, doncs els altres documents es poden presentar sense cost tant en l’administració com al jutjat.

Si la persona desitja que el lletrat faci tot el seguiment del seu procés, el cost serà 175 euros més la possible despesa en el cas  de desplaçament al jutjat.

Ateses tant les diferències en la casuística i complexitat dels processos, com la possible diversitat de respostes de la distribuïdora, de l’administració i de les resolucions dels jutjats, és necessari iniciar les actuacions legals per separat fins el moment en que es pugui (si s’escau) concentrar els processos en un de sol.

Finalment, un cop obtinguda la informació dels jutjats, l’administració i la distribuïdora, es presentaria un demanda de cessació a través de l’associació de consumidors que comportaria aturar la instal·lació dels nous comptadors, fet que beneficiaria a tothom.

A més, les persones que ja els hi hagin canviat el comptador, també poden iniciar actuacions legals per demanar que se’ls reposi l’antic comptador.

Associació Salut Activa i Associació ENSALUT

Adreça de contacte:

juntaensalut@gmail.com


DEMOSTRACIÓN DE NIVELES DE ELECTRICIDAD SUCIA GENERADOS POR LOS CONTADORES INTELIGENTES Y OTROS DISPOSITIVOS


EXIGIMOS QUE LA INDUSTRIA DEMUESTRE LA INOCUIDAD DE SUS PRODUCTOS ANTES DE COMERCIALIZARLOS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN

baixa LOGO JUNTAENSALUT unnamed-2

En su comunicado INFORMACIÓ SOBRE EL CANVI DE COMPTADORS DE LA LLUM ANALÒGICS PER TELEGESTIÓ” la CONFAVC (Confederació d’Asociacions de Veïns de Catalunya) informa que ha promovido que se presente en el Parlament de Catalunya una resolución relativa a los contadores telegestionables en la línea de las mociones aprobadas en ayuntamientos como el de Barcelona, en las que se insta al Govern de la Generalitat y del Estado a una paralización preventiva de la instalación de estos dispositivos con el fin de que se haga opcional, como puede leerse en su propuesta de resolución.
Para no duplicar esfuerzos, y debido a que no se han reunido los fondos necesarios para realizar el estudio de viabilidad de una ILP a través de la campaña de KICKSTARTER en el plazo estipulado de 2 meses, la Asociación ENSALUT ha decidido no continuar con este proceso.
Confiamos que las gestiones de la CONFAVC y de la Plataforma Stop Comptadors con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya alcancen el objetivo de la paralización preventiva de la instalación de los contadores hasta que no se demuestre su inocuidad y que dicha instalación se haga opcional como en otros países.
Mientras tanto, la Associació ENSALUT seguirá con la labor de información y difusión que siempre ha realizado.


LA CAMPAÑA POR UNOS CONTADORES SALUDABLES Y EFICIENTES (PROMOVIDA POR LA ASSOCIACIÓN ENSALUT Y LA PECCEM), FELICITAMOS A LA CONFAVC Y A LA PLATAFORMA STOP COMPTADORS POR PROPICIAR LAS MOCIONES APROBADAS EN CATALUNYA QUE INSTAN A LA PARALIZACIÓN DE LOS NUEVOS CONTADORES TELEGESTIONABLES DE LUZ, AGUA Y GAS

La Plataforma Stop Comptadors, promotora de las mociones, está integrada por las entidades sociales: AFIFAC (Asociación d’Afectades de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación de Disminuidos , Asociación ADAMUJER, Sindicato SIPCTE, Observatorio de Salud Ambiental (OSA), Asociaciones Vecinales y Particulares adheridos a la Plataforma.                                       pt8sdh78_400x400

 TWITTER   FACEBOOK de la Plataforma Stop Comptadors

        graf-logo_confavc-1

    PARA LEER EL COMUNICADO DE PRENSA DE LA CONFAVC, CLICA AQUÍ


PREOCUPACIÓN POR LOS PELIGROS DE SALUD DE LOS NUEVOS CONTADORES ELÉCTRICOS

Enlace a la noticia de la BTV: Preocupació pels perills de salut dels nous comptadors elèctrics. Clica aquí para seguir el enlace

Actualizado el 12.08.2016 a las 13:15 Dani Clavera

Varias asociaciones alertan del peligro para la salud que pueden causar los nuevos contadores eléctricos. Unos problemas derivados de las radiaciones que emiten para enviar la información de los consumos y que afectan sobre todo a las personas que sufren de hipersensibilidad eléctrica, fibromiàlgia o fatiga crónica. Desde la Generalitat dicen que los contadores han pasado todos los controles de seguridad pero reconocen que las radiaciones, como los teléfonos móviles, sí que pueden llegar a ser nocivas.

Las legislaciones española y europea obligan a cambiar todos los contadores eléctricos de la mayoría de ciudadanos antes del 1 de enero de 2019. Los nuevos aparatos envían la información de los consumos a través de la tecnología PLC, de forma parecida a las ondas de los teléfonos móviles o a las redes de Internet inalámbricas. Las radiaciones que emiten son el problema que han detectado algunas asociaciones dedicadas a la contaminación ambiental. Los nuevos contadores se añaden a la cada vez más larga lista de aparatos que emiten ondas, pero en el caso de los contadores no se pueden apagar en ningún momento porque funcionan y envían información las 24 horas del día.

A pesar de que no hay ningún estudio científico que confirme que los nuevos contadores son nocivos para la salud, desde la asociación Ensalut tienen constancia de varios casos en que la instalación de los aparatos ha afectado la salud de los vecinos. Son, de momento, casos de afectados de hipersensibilidad eléctrica, fibromiàlgia o fatiga crónica. Piden que se suspenda la instalación de los nuevos contadores hasta que no se demuestre que no son nocivos para la salud y proponen que las instalaciones se hagan por cable o que se instalen filtros en los contadores.

Desde la Dirección general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat aseguran que los contadores han pasado todos los controles de calidad, pero reconocen que emiten radiaciones y que esto puede llegar a ser nocivo, pero no más que un teléfono móvil.

Instituciones como Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental reconocen que la conexión por cable de los contadores sería más segura pero que en todo caso las emisiones de los aparatos son puntuales y nocivas como el envío de un mensaje a través del teléfono móvil. También confirman que no hay ningún estudio específico hecho sobre el impacto sobre la salud que pueden tener los nuevos contadores eléctricos.


CAMPAÑA POR UNOS CONTADORES SALUDABLES Y EFICIENTES: MOTIVOS POR LOS QUE ENDESA NO PUEDE SUSPENDER EL SUMINISTRO A UN USUARIO QUE SE NIEGUE A QUE LE SEA INSTALADO EL CONTADOR TELEGESTIONABLE

Fecha: 15.04.2016

Autor del documento: Antonio Moreno Alfaro

Los motivos por los que Endesa no puede suspender el suministro a un usuario que se niegue a que le sea instalado el contador telegestionable son los siguientes:

1º.- Endesa sólo puede suspender el suministro por los motivos detallados en los artículos 85, 86 , 87, 90, 91 del Real Decreto 1955/2000, entre los cuales no está la negativa a la instalación del contador telegestionable. Por tanto, si Endesa le suspendiera el suministro a un usuario por negarse éste a la instalación del contador telegestionable, cometería una infracción muy grave, ya que el punto 31 del artículo 64 de la Ley 24/2013 tipifica como tal “la interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente”. En consecuencia, si Endesa le suspendiera el suministro a un usuario por negarse éste a la instalación del contador, le sería aplicable el punto 1.a) de la Ley 24/2013, que establece que “por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros”.

2º.- Endesa está aplicando restricciones a la libre competencia que impiden que en su red de distribución puedan ser instalados contadores que no sean de Enel, empresa pública italiana propietaria de Endesa. Dichas restricciones fueron denunciadas por mí el 05.11.2012 ante la CNE (Comisión Nacional de Energía) y la CNC (Comisión Nacional de la Competencia), quienes abrieron sendos expedientes informativos. A pesar de que para comprobar la existencia de las restricciones basta con preguntarle a Endesa si en su red de distribución puede ser telegestionado un contador que no sea de Enel, mis denuncias, de cuya presentación han transcurrido 3,44 años, aún están pendientes de resolución por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia), organismo que integra desde el 07.10.2013 a la CNE y la CNC. Evidentemente, mientras la CNMC no emita su resolución, ningún usuario conectado a la red de distribución de Endesa puede ser obligado a admitir la instalación de un contador que no cumple la legislación sobre libre competencia.

3º.- Si, como se desprende de algunos informes emitidos por organismos internacionales independientes, los contadores telegestionables suponen un peligro para la salud de las personas, la instalación de dichos contadores debe ser suspendida de inmediato, hasta la comprobación de su inocuidad.

4º.- La no instalación del contador telegestionable no perjudica a Endesa, pues ésta puede seguir facturando con los contadores electromecánicos.

5º.- La verdadera razón de la urgencia con la que Endesa (y el resto de las compañías distribuidoras) está instalando los contadores telegestionables es la eliminación del parque de contadores electromecánicos, el cual carece por completo de fiabilidad, debido a un vacío legal que impide verificarlo periódicamente, a pesar de que dicha verificación es obligatoria desde 1985 y de que los usuarios llevan pagados por ella más de 11.600 millones de euros, de los cuales, unos 4.500 millones han sido ingresados por Endesa.

6º.- El punto 18 del artículo 64 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, tipifica como infracción muy grave “el incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la obligación de disponer de los equipos de medida y control y demás dispositivos que reglamentariamente se hayan establecido, de forma que a) se impida o altere la correcta medición y facturación; b) dicho incumplimiento comporte peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente; c) la negativa u obstrucción al acceso de los encargados de la lectura, verificadores u organismos autorizados por la administración competente para la realización de la lectura, o verificación de los equipos”.

Contra lo afirmado por Endesa, el usuario que se niega a la instalación del contador telegestionable no está cometiendo una infracción muy grave (ni tampoco grave o leve), ya que dicha negativa a) no impide o altera la correcta medición y facturación de la energía consumida, pues dichas funciones pueden ser realizadas por el contador electromecánico; b) no comporta peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente, sino, posiblemente, todo lo contrario, ya que, basándose en los informes de organismos internacionales independientes, pretende precisamente evitar dicho peligro o daño grave para las personas; c) no impide ni obstaculiza el acceso de los encargados de la lectura, verificadores u organismos autorizados por la administración competente para la realización de la lectura o verificación de los equipos.

Estos seis motivos son válidos mientras Endesa no los rebata fundadamente.

Por tanto, mientras Endesa no demuestre su invalidez, los usuarios tienen pleno derecho a seguir alegando dichos motivos para justificar su negativa a la instalación de los contadores telegestionables de Enel.


LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS ESTÁN COMETIENDO IMPUNEMENTE UNA NUEVA ESTAFA

El siguiente vídeo grabado en el Parlamento de Andalucía, explica la estafa que afecta a millones de usuarios conectados a la red de distribución de Endesa (Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y Extremadura), la inmensa mayoría de los cuales ignora que está pagando desde hace años una potencia superior a la que consta en el contrato.

Antonio Moreno ha conseguido que Endesa devuelva parte de las cantidades cobradas ilegalmente en Andalucía, pero dado que el incremento unilateral de la potencia contratada ha sido y está siendo aplicado por todas las compañía distribuidoras, es el Ministerio de Industria quien tiene que ordenar a éstas que dejen de aplicar dicho incremento y devuelvan las cantidades cobradas ilegalmente, incrementadas en los correspondientes intereses de demora.

Desgraciadamente, el Ministerio de Industria ha hecho caso omiso de los dos escritos en los que Antonio Moreno advierte de que el citado incremento afecta a usuarios de toda España.

CLICA AQUÍ PARA DESCARGAR LOS ESCRITOS


CARTELL XERRADA COMPTADORS LLUM


CHARLA COLOQUIO SOBRE LOS NUEVOS CONTADORES DE TELEGESTIÓN: RESUMEN

¿Qué podemos hacer ante sustitución del contador de la luz?

Demorar la instalación de los nuevos “contadores inteligentes” está en nuestras propias manos, en las manos de cada usuario y usuaria, y depende tan sólo de tomar la clara decisión de negarse tajantemente a la sustitución. Nadie puede sustituir nuestro actual contador sin nuestro consentimiento antes de la fecha legalmente establecida:

 • Según la Orden ITC 3860/2007 y el IET 290/2012, la instalación del nuevo contador telegestionable de consumo eléctrico no es obligatoria hasta el 31 de diciembre del 2018.
 • Según la disposición adicional primera de la Orden ITC 3860/2007, de 28 de diciembre, los plazos del plan de sustitución de los contadores de consumo eléctrico, que se está aplicando con un considerable adelanto sobre las fechas previstas, son los siguientes:

-Antes del 31 de diciembre de 2014: un 35% del total.

-Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016: un 35% del total.

-Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018: un 30% del total.

Ante nuestra legítima negativa, las compañías están presionando mediante amenazas de corte de suministro eléctrico. No obstante, sólo se puede realizar dicho corte por impago. El BOE 16478 REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, nos dice que la suspensión del suministro eléctrico se realizaría de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Artículo 85 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre

 1. La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores privados a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se practicará mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro a tarifa, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación, se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por impago, precisando la fecha a partir de la que se interrumpirá, de no abonarse en fecha anterior las cantidades adeudadas.
 1. En el caso de las Administraciones públicas, la empresa distribuidora podrá proceder a la suspensión del suministro por impago, siempre que el mismo no haya sido declarado esencial, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo.
 1. Para proceder a la suspensión del suministro por impago, la empresa distribuidora no podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni aquéllos que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente tanto comercial como técnica a efectos de la reposición del suministro, ni en víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas circunstancias.
 1. Efectuada la suspensión del suministro, éste será repuesto como máximo al día siguiente del abono de la cantidad adeudada, de los intereses que haya devengado de acuerdo con el artículo anterior y de la cantidad autorizada en concepto de reconexión del suministro.

Por lo tanto, queda claro que nos podemos oponer rotundamente a la sustitución del contador y que es ilegal que las compañías eléctricas corten el suministro eléctrico por este motivo.

No obstante, en la práctica, pese a nuestra legítima decisión de posponer la sustitución del contador, las empresas instaladoras, subcontratadas por las compañías eléctricas, están cometiendo flagrantes atropellos dignos de denuncia ante un juzgado de guardia. Si el contador está en el interior de nuestro domicilio no hay ningún problema, nadie puede pasar de la puerta de nuestra casa, por muy agresivas que sean las técnicas comerciales y los engaños que utilice, si conocemos bien cuáles son nuestros derechos y no retrocedemos ante las presiones. Según la legislación, la sustitución de un equipo de medida sin la autorización y consentimiento explícito del consumidor, constituye un presunto Delito de “apropiación indebida”.

El problema se presenta cuando los contadores están en la escalera, en un cuarto fuera del domicilio. Entonces, sin avisar, se procede a la sustitución, en muchos casos pese a haber sido comunicada a la compañía nuestra negativa y pese a que ésta está obligada a enviar un preaviso con un mínimo de 3 meses de antelación (según el BOE de 21 de febrero de 2012 y la IET/290/2012 de 16 de febrero). En estos casos, recomendamos colgar un cartel en el cuarto de contadores (adjuntamos).

Existen varias razones para negarse a la sustitución del contador, entre ellas:

 • La OMS clasifica la exposición a los campos electromagnéticos como posiblemente carcinógenos. Ya existen serias muestras de preocupación por las consecuencias sanitarias generadas por la electricidad sucia y por la exposición masiva de la población a las señales PLC, como por ejemplo las manifestadas por el Colegio de Médicos de Austria (adjuntamos documento). Es imprescindible, amparándose en el principio de precaución, que se demuestre que la tecnología a utilizar es inocua para la salud y que no existe ninguna otra menos perjudicial para la misma. La carga de la prueba que demuestre la inocuidad de una nueva tecnología debe correr a cargo de quien la aplica, es decir, de la industria. En Alemania se están instalando redes inteligentes mediante fibra óptica, así como en Chattanooga, Tennesse (una de las 7 mejores ciudades “inteligentes” del mundo) y en Opelika, Alabama (EE.UU.). La fibra óptica ha demostrado ser una tecnología saludable y segura. Sentencias del Tribunal Supremo admiten que es un derecho fundamental el consentimiento informado en todas las actividades que puedan afectar a la salud del ciudadano, y que el ciudadano tiene derecho a la información en salud medioambiental como otro derecho fundamental derivado del anterior, por lo tanto exigimos que se nos informe sobre todos los aspectos relacionados con la salud, sobre el riesgo de incendios y otros problemas, como, por ejemplo, los derivados de los efectos de los campos electromagnéticos sobre la arquitectura de los edificios, así como a conocer las medidas que se están adoptando para hacer frente a estos riesgos.
 • No se garantiza la necesaria “interoperabilidad de los sistemas y equipos de medida que permiten la telegestión” (recogida en el informe de 15.06.2012 de la CNE).
 • La imposibilidad de acceder a la información del consumo a tiempo real impide realizar una verdadera eficiencia energética y es consecuencia de la no transposición en su totalidad de la Directiva Europea de Eficiencia Energética al ordenamiento jurídico español. La Directiva 2006/32/CE dispone que los estados miembros “garanticen que los clientes finales reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo real de energía y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso”. Dispone, asimismo “que se presente una facturación clara, basada en el consumo real, con la frecuencia suficiente para permitir que los clientes regulen su propio consumo de energía”.

Ya sabemos que podemos NO AUTORIZAR a que el contador actualmente instalado en nuestras viviendas sea sustituido por un contador telegestionable, lo que nos otorga un aplazamiento para luchar hasta que se nos garantice su inocuidad y la transparencia en la gestión, o sea, para que:

 • Las compañías eléctricas instalen los “contadores inteligentes” a través de fibra óptica, o bien que instale filtros para impedir la propagación de la señal PLC dentro de nuestros hogares, o bien que se realice un estudio sobre el efecto sanitario de estas señales.
 • Se garantice, como exige la Unión Europea, el acceso de los usuarios a la información sobre el consumo eléctrico a tiempo real (una de las finalidades de la telegestión), lo que a su vez garantizará la transparencia en la gestión.

La única manera de conseguir estos objetivos es organizarnos desde las comunidades y asociaciones de vecinos. El primer paso es llegar a un acuerdo por consenso desde cada Junta de la propia comunidad de vecinos/as para no autorizar la sustitución. Adjuntamos unos folletos para difundir esta información y un modelo de acuerdo para las comunidades de vecinos/as. También adjuntamos un modelo de reclamación que puede adaptarse según el caso. Toda reclamación debe ser presentada por registro en la sede de la compañía eléctrica respectiva.

Debido a las movilizaciones ciudadanas, la instalación de los contadores “inteligentes” ha tenido que hacerse opcional en países en los que se pretendía que fueran obligatorios (Países Bajos, 2009; Reino Unido, 2012, Austria, 2013). En otros países los están retirando y prohibiendo por los problemas de salud y quejas de los consumidores (en más de 50 municipios y cuatro condados en California, y en el estado de Maine, en EE.UU, así como en numerosos municipios de Canadá, Austria y Francia, incluido París).

   Contador      

Anuncios